"วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี"

วิสัยทัศน์ตำบลกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี  น่าอยู่เชิดชูวัฒนธรรม

นำเกษตรกรรมอินทรีย์สู่ชุมชน


      " คำขวัญเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี"

               ทางผ่านเจ้าสมเด็จ ฯ                แหล่งเกษตรอุดมค่า

   ทัพฟ้างามสนามบิน            ชนถวิลใฝ่ธรรมะ

       สระสี่แจงแหล่งโบราณ   สามสายธารประสานใจ

************************************************************************************* 

         ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

       เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖)“ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย” และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่
  2. ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง
  3. สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
  5. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
  7. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน
  8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
  9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  10. ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

จำนวนผู้เข้าชม

2208873
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
360
3121
12613
1965756
75884
74323
2208873

Your IP: 162.158.190.76
2024-05-21 04:38